یک زن خانه دار معمولی

یک زن خانه دار هستم.با یک زندگی معمولی.البته با فراز و فرودهای خودش.دوست دارم دوستان خوبی برای هم باشیم و در مشکلات به هم کمک کنیم و در شادیهای هم شریک باشیم.

مهر 96
2 پست
شهریور 96
7 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 94
12 پست
مرداد 94
17 پست
تیر 94
13 پست
خرداد 94
21 پست
خدا
1 پست
خوشبختی
7 پست
خودم
41 پست
شهدا
1 پست
من_خودم
5 پست
تنهایی
10 پست
روزمرگی
21 پست
زندگی
8 پست
مدرسه
4 پست
حوزه
3 پست
همسری
20 پست
دخترک
9 پست
سوال
2 پست
حکمت
6 پست
پسرک
10 پست
آبجی
1 پست
معلم
1 پست
مامانم
3 پست
شب_جمعه
5 پست
اشپزی
1 پست
تلویزیون
1 پست